دیسک لغزنده

دیسک لغزنده به دیسک بین مهره ای ستون فقرات گفته می شود که شکل طبیعی خود را از دست داده است. شکل تغییر یافته زمانی رخ می دهد که مواد نرم داخلی دیسک nucleus pulposus ((بیرون زده یا از پوشش فیبری خارجی آن annulus fibrosus)) نشت کند. چندین اصطلاح پزشکی مانند فتق ، پارگی، برآمدگی یا بیرون زدگی دیسک ممکن است به جای دیسک لغزنده استفاده شود.دیسک های بین مهره ای شما ضربه گیر ستون فقرات هستند و به انتقال یکنواخت بار کمک می کنند. هنگامی که لغزش دیسک رخ می دهد، کل بخش حرکتی از جمله مهره های مجاور، بافت همبند، رگ های خونی و اعصاب ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. دیسک های لغزنده در قسمت تحتانی کمر و به دنبال آن گردن شایع تر است.

چگونه اتفاق  می افتد؟
و علت شایع برای دیسک کمر و یا فتق هستند  :
  • انحطاط طبیعی دیسک، که باعث می شود هسته پالپوس کمتر هیدراته شده و با افزایش سن ضعیف شود.
  • ضربه به دیسک، که ممکن است به دلیل بلند کردن بار سنگین با استفاده از وضعیت نامناسب یا نیروهای خارجی، مانند آسیب شلاق رخ دهد .
  • به ندرت، اختلالات بافت همبند ستون فقرات یا تغییر در شکل مهره های ستون فقرات، مانند ساقه های کوتاه، ممکن است باعث لغزش دیسک شود.
  • اگر هسته پالپوس به طور کامل در خارج از دیسک نشت کند، به آن دیسک غیرمحافظه می گویند.و . . .
انواع درد ناشی از لیز خوردن دیسک

لغزش دیسک ممکن است باعث درد در ناحیه محلی مانند گردن یا پشت شما یا در یک مکان دور مانند بازو و/یا پا شود.برخی از دیسک های لغزیده ممکن است باعث درد نشوند. ممکن است فتق دیسک بدون درد باشد و/یا بدون درمان خود به خود برطرف شود.

  • درد عصب

فتق معمولا در سمت و پشت دیسک اتفاق می افتد، جایی که فیبروز حلقوی نسبتاً نازک تر است. این قسمت از دیسک نیز به ریشه های عصبی نخاعی نزدیک است و می تواند باعث  :  

  • فشرده‌سازی مکانیکی این ریشه‌های عصبی، که بسته به محل فشرده‌سازی ممکن است منجر به درد عصبی ویا ضعف در بازو یا پای شما شود.
  • تحریک شیمیایی ریشه های عصبی به دلیل نشت مواد التهابی از هسته پالپوس
  • در فتق شدید دیسک، فشردگی طناب نخاعی یا دم اسبی ممکن است رخ دهد.

 

  • درد موضعی مزمن

لیز خوردن دیسک ممکن است باعث درد موضعی و مزمن مانند کمردرد 5 یا درد گردن شود. 6 به این نوع درد درد دیسکوژنیک نیز می گویند.

  • ناپایداری بخش حرکتی

لغزش دیسک به دلیل انحطاط ممکن است باعث بی ثباتی در بخش حرکتی ستون فقرات شود و در نتیجه باعث درد و افزایش یا کاهش غیرطبیعی تحرک شود.    منبعwww.spine-health.com