بهداشت محیط و سلامت انسان

بهداشت محیط و سلامت انسان و حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در طول تاریخ ، فکر بشر را بخود مشغول نموده است با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماری زا و تاثیر آن بر تندرستی ، انسان آموخت که باید در محیط پاکیزه و سالم زندگی کند و از آنچه سلامتی او را به خطر می اندازد اجتناب نماید .

بهداشت محیط شاخه ای از بهداشت عمومی است که :

بر روابط بین مردم و محیط آنها تمرکز می کند. ترویج سلامت و رفاه انسان ؛ و جوامع سالم و ایمن را پرورش می دهد. بهداشت محیط بخش مهمی از هر سیستم بهداشت عمومی جامع است. این زمینه برای پیشبرد سیاست ها و برنامه هایی برای کاهش قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و محیطی دیگر در هوا ، آب ، خاک و غذا کار می کند تا از مردم محافظت کند و محیط های سالم تری را برای جوامع فراهم کند بهداشت محیط به فرایند ارزیابی، تصحیح، کنترل و پیشگیری از عواملی در محیط می پردازد که می تواند بر سلامت نسل حاضر و آینده اثرات ناگواری داشته باشد و بسیاری از بیماری ها در جهان امروز حاصل ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط زندگی اوست که با افزایش آلاینده های محیطی افزایش چشمگیری داشته است.  

هدف روز جهانی بهداشت محیط

روز سلامت محیط فرصتی است برای بازنگری و مرور عملکردها و تعیین و تصحیح برنامه ها و اهداف بهداشت محیط می باشد. در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می‌کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره‌گیری اصول مهندسی و دانش زیست‌محیطی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و ارتقاء سلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می‌یابد. هوای پاک ، آب ، گیاهان و منابع غذایی برای سلامتی و رفاه شخصی ما ضروری است. رابطه بین محیط زیست و انسانیت وابستگی متقابل است - هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد. بنابراین ، همانطور که اقدامات و انتخاب های ما بر محیط زیست تأثیر می گذارد ، سلامت کره زمین بر سلامت و رفاه شخصی ما ، و همچنین جوامع ، خانواده ها و اقتصادهای ما تأثیر می گذارد.